УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Аюултай ачааны ангилал, дэд анги, бүлгүүд


 

Анги

Дэд анги

Дэд ангийн шинж чанар

1

1.1

Массаар тэсрэх аюултай ТМ /Тэсрэх материал/

 

1.2

Массаар тэмэрдэггүй ТМ

 

1.3

Массаар тэсэрдэггүй, галын аюултай ТМ

 

1.4

Онц аюултай бус ТМ

 

1.5

Мэдрэмж маш султай ТМ

 

1.6

Онцгой сул мэдрэмжтэй бүтээгдэхүүн ТМ

2

2.1

Хоргүй, шатамхай бус хий

 

2.2

Хортой хий

 

2.3

Шатамхай хий

 

2.4

Хортой ба шатамхай хий

3

3.1

Битүү хайлуур саванд цельсийн -18 градусаас бага температурт гал авалцах цэгтэй хялбар гал авалцах шингэн

 

3.2

Битүү хайлуур саванд цельсийн -18 – 23 градуст гал авалцах цэгтэй хялбар гал авалцах шингэн

 

3.3

Битүү хайлуур саванд цельсийн 23-61 градуст гал авалцах цэгтэй хялбар гал авалцах шингэн

4

4.1

Хялбар шатах хатуу бодисууд

 

4.2

Өөрөө шатагч бодисууд

 

4.3

Устай харилцан үйлчлэх үед гал авалцах хий ялгаруулдаг бодисууд

5

5.1

Исэлдэгч бодисууд

 

5.2

Органик  пероксид

6

6.1

Хортой бодис

 

6.2

Халдвар үүсгэгч

7

 

Цацраг идэвхт бодис дэд ангид хуваагдахгүй

8

8.1

Хүчлийн шинж чанарыг агуулсан идэмхий ба зэврүүлэгч бодис

 

8.2

Үндсэн шинж чанарыг агуулсан идэмхий ба зэврүүлэгч бодис

 

8.3

Төрөл бүрийн идэмхий ба зэврүүлэгч бодис

9

9.1

1-8 –р ангид хамаарагдахгүй ачаа

 

9.2

Усан замаар овоолмогоор тээвэрлэх үед аюул үүсгэх аюултай ачаа