УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ТӨВ

Автомашины гаалийн онцгой албан татвар


Д/д

Хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж /см3/

Ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/

Үйлдвэрлэгдсэн оноос хойших хугацаа /жилээр/

0-3 жил

4-6 жил

7-9 жил

10 ба түүнээс дээш жил

1

1500 ба түүнээс доош

725000

1450000

2900000

8700000

2

1501-2500

2175000

2900000

4350000

10150000

3

2501-3500

2900000

3625000

5800000

11600000

4

3501-4500

6525000

7250000

9425000

15225000

5

4501 ба түүнээс дээш

10150000

10875000

13050000

18850000